OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY ELEKTRYCZNE BUDYNKÓW

częstotliwość-pomiarów-elektrycznych-min

OBOWIĄZKOWE PRZEGLĄDY ELEKTRYCZNE BUDYNKÓW

Prawo budowlane narzuca obowiązek dokonania przeglądów elektrycznych w każdym budynku poza domami prywatnymi. Brak zachowania tego przepisu może rodzić poważne konsekwencje. Zapraszam do lektury!

Podstawa prawna przeglądów elektrycznych

Jak już zostało powyżej wspomniane Prawo budowlane w art. 62 narzuca obowiązek na właściciela bądź zarządcę budynku dokonywania okresowych kontroli:

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

– okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Kto może wykonać takie pomiary

Pomiary elektryczne mogą być dokonane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, tj. uprawnienia SEP w zakresie badań instalacji elektrycznej D (dozór) i E (eksploatacja). Pomiary muszą być udokumentowane w formie protokołu z badań i pomiarów instalacji elektrycznej. Warto takie dokumenty przechowywać nie tylko w wersji papierowej, ale także elektronicznej. W czasie pożaru protokoły mogą ulec zniszczeniu, a trzymając w chmurze dokumentację mamy pewność iż zostanie ona zachowana.

Konsekwencje wynikające z braku pomiarów elektrycznych

Konsekwencje mogą być wielopłaszczyznowe. Przede wszystkim może dojść do wypadku poprzez porażeni prądem elektrycznym. Zły stan instalacji elektrycznej może być przyczyną pożaru. Ponadto inne konsekwencje to począwszy od mandatu od Inspektoratu Budowlanego poprzez konsekwencje podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (min. 1 000 zł).