Home POMIARY ELEKTRYCZNE | Pomiar Rezystancji Izolacji | SL Service

POMIARY ELEKTRYCZNE

Pomiar Rezystancji Izolacji

Pomiary elektryczne , w tym pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, dotyczące ochrony przeciwporażeniowej to jedna z podstawowych usług realizowanych przez naszą firmę

Wykonujemy następujące pomiary elektryczne:

Pomiary impedancji pętli zwarcia

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Pomiary ciągłości przewodów ochronnych

Pomiary natężenia oświetlenia Awaryjnego i Ewakuacyjnego

Pomiary rezystancji uziemień odgromowych

Pomiary rezystancji uziemień roboczych

Pomiary ciągłości zwodów instalacji odgromowej

Pomiary natężenia oświetlenia stanowisk pracy

Po przeprowadzeniu pomiarów Klient otrzymuje stosowny protokół, który jest niezbędny w razie kontroli różnych państwowych organów.

Wszelkie pomiary elektryczne realizujemy z zachowaniem zasad bezpiecznej pracy.

DLACZEGO WARTO PAMIĘTAĆ O REGULARNYCH POMIARACH ELEKTRYCZNYCH?

prawo-budowlane-pomiary-elektrycznePomiary elektryczne wymagane są przez PRAWO BUDOWLANE. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek zapewnić sprawność instalacji elektrycznej oraz potwierdzenie tego faktu protokołem z pomiarów.

Art. 62 Prawo budowlane

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

kontrola-instalacji-elektrycznej

Państwowa Inspekcja Pracy, w trakcie kontroli warunków pracy także kontroluje protokoły pomiarowe badań instalacji elektrycznej, w tym pomiar rezystancji izolacji. Ponadto w razie wypadku przy pracy, którego przyczyną byłoby porażenie prądem elektrycznym pracodawca nieposiadający odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej sprawność funkcjonowania instalacji elektrycznej, ponosi za to odpowiedzialność.

pomiar-rezystancji-izolacjiFirmy ubezpieczeniowe chętnie ubezpieczają budynki od pożarów. Warto jednak wiedzieć, iż ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania jeżeli właściciel budynku nie dokonał obowiązkowych badań i pomiarów, wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, w tym badania elektryczne (np. pomiar rezystancji izolacji).

Realizujemy usługi na terenie całego kraju

 

Masz pytania?

Poznaj naszą ofertę!

Zadzwoń do nas! +48 22 752-29-72

TAGI: pomiary elektryczne cennik, pomiar rezystancji izolacji, pomiary instalacji elektrycznej